Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348

Αρχές και Κατευθυντήριες Γραμμές Ορθής Πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Γενικά

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένες να τηρούν τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.Υ.8.δ/ΦΕΚ 1348.16.01.2004.
Η απόκτηση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης, είναι προϋπόθεση νόμιμης λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης ασχολείται με την εμπορία, διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Η HTCert ως κοινοποιημένος οργανισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα έχει την δυνατότητα διεξαγωγής επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ελληνικής νομοθεσίας και έκδοσης Βεβαιώσεων Συμμόρφωσης.

Γιατί να επιλέξετε την HTCert;

Ο κεντρικός στόχος της HTCert είναι να παράσχει αξιόπιστες και ανεξάρτητες υπηρεσίες πιστοποίησης σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, με έμπειρους και κατάλληλα καταρτισμένους επιθεωρητές που ενεργούν με αντικειμενικότητα και εμπιστευτικότητα.